تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


آشنایی با ۳۰ کتاب و دوره ارشد و دکترا رشته «مطالعات زنان» در ایران


درباره رشته کارشناسی ارشد مطالعات زنان و دکترا مطالعات زنان

مطالعات زنان (به انگلیسی: Women Studies) از جمله رشته های پرطرفدار دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای داوطلبان خانم بوده و پذیرش این رشته در دانشگاه های خارج از کشور نیز زیاد است. مطالعات زنان همچون مهندسی صنایع و روانشناسی، حوزه ای میان رشته ای بوده و به ساحت مختلف علوم اجتماعی مرتبط خواهد بود. مطالعات زنان به مقولاتی همچون فمینیسم، جنسیت، تبعیض های جنسی و قومی و نظریه های مختلف از جمله فراهنجارها و رویکرد ادبیات و تاریخ جهان به این مباحث می پردازد. در سالهای اخیر، مباحثی چون فضای مجازی و توسعه پایدار در فهرست تحقیقات راهبردی مراکز مطالعات زنان اضافه شده و به نظر می رسد حوزه مطالعات زنان از جمله بخش های مهم و موثر برای بهداشت  و سلامت جامعه باشد.

برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ دورهٔ کارشناسی ارشد رشتهٔ «مطالعات زنان» در دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد. این رشته همچنین در سطح کارشناسی ارشد در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ارائه می‌شود. در ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۱، رشته مطالعات زنان به رشته خانواده و حقوق زن در اسلام تغییر نام پیدا کرد.

مراکز مطالعات زنان در شهرهای مختلف کشور تاسیس شده که در کنار مجلات فعال در حوزه مطالعات زنان، منابع خوبی برای تحقیق و پژوهش علاقمندان به این عرصه است. گزارش امروز سرویس دانستنی های روزیاتو شما را با ۳۰ کتاب خوب برای فهم بهتر مقوله مطالعات زنان و گرایش های مربوطه آشنا می کند.

 • کتاب جایگاه زن در مطالعات زنان: نوشته فریده ماشینی. تهران‏‫: موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند‬‏‫، ۱۳۹۳.‭‬
 • کتاب زن‍ان‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ اص‍لاح‍ات‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا، پ‍ی‍ام‌ه‍ا و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍ور آق‍ای‌ خ‍ات‍م‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍ان‌ ۱۳۸۰ – ۱۳۷۶/ [م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌]- انتشار در سال ۱۳۸۱
 • کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ زن‍ان‌ اول‍وی‍ت‌ه‍ا و روی‍ک‍رده‍ا/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌. ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۰.
 • کتاب زنان و گفتگوی تمدنها مجموعه گفتگو و نظر‌خواهی [زنان و گفتگوی تمدنها]/ مرکز امور مشارکت زنان. تهران: ریاست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان: جهاد‌دانشگاهی، دفتر مطالعات فرهنگی‏‫، ۱۳۸۱.‬
 • کتاب زن‍ان‌، م‍ش‍ارک‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار/ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د. ت‍ه‍ران‌: ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۰.
 • کتاب زنان و سرمایه اجتماعی. نوشته فریده ماشینی- تهران‏‫: موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند‬‏‫، ۱۳۹۳.‬
 • کتاب زن‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ع‍دد ن‍ق‍ش‌ه‍ا/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌ – ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ – برگ زیتون – ۱۳۸۰
 • کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. برگ زیتون – ۱۳۸۱
 • کتاب نقش وکلای زن در دفاع از حقوق زنان/انجمن ایرانی مطالعات زنان. تهران: انجمن ایرانی مطالعات زنان، ۱۳۸۵.
 • کتاب زن‌، ع‍رص‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‌: رون‍د ح‍ض‍ور دخ‍ت‍ران‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا.../ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اک‍رم‌ ق‍دی‍م‍ی‌؛ ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌.برگ زیتون ۱۳۸۲
 • کتاب درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ در اس‍لام‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و غ‍رب‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌‏‫‏، ۱۳۸۳.‬‬
 • کتاب حقوق زن در ایران (۱۳۴۶ – ۱۳۵۷): بررسی‌های حقوقی و تطبیقی و متون قوانین با مقدمه‌ای درباره سازمان زنان ایران/به کوشش مهناز افخمی. نشر بنیاد مطالعات زنان ایران.
 • کتاب زن در اسلام. قم: حوزه علمیه قم،مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان‏‫، ۱۳۹۲
 • کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌/ ح‍م‍ی‍را م‍ش‍ی‍رزاده‌. ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۳.‬‬
 • کتاب ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ روس‍پ‍ی‌گ‍ری‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ا)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌. ق‍م‌ : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۵.
 • کتاب س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ و ب‍زه‌دی‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ک‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌. برگ زیتون ۱۳۸۳
 • کتاب ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ زن‍ان‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌/ تدوین م‍ص‍طف‍ی‌ ای‍م‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ردی‍ه‍ا. ت‍ه‍ران‌: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی‏‫، ۱۳۸۱.‬
 • کتاب ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ و دان‍ش‌ه‍ای‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ی‌ : ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ق‍د ت‍ع‍دادی‌ از م‍ق‍الات‌ دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ روت‍ل‍ی‍ج‌. ‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
 • کتاب زن‍ان‌ ای‍ران‌ در ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ دخ‍ی‌ ع‍ب‍دی‌. ل‍وس‌آن‍ج‍ل‍س‌: س‍ازم‍ان‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۰.
 • کتاب نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران‏‫/ انجمن زنان مدیر کارآفرین.‬ تهران: روشنگران و مطالعات زنان‏‫،۱۳۹۳.‮‬
 • کتاب زنان و اقتصاد شهری/ مولف علی‌اصغر سعیدی، همکاران تالیف علی شکوری…[ و دیگران]؛ [ برای] ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار؛ ناظر علمی محمدامین قانعی‌راد؛ ویراستار علمی علی‌اصغر سعیدی. تهران : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران‏‫،۱۳۹۴.‭‬
 • کتاب مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی/ با گفتارها و گفت‌وگوهایی‌ از اساتید و دانشوران جوادی‌آملی … [و دیگران]؛ دبیر علمی همایش سمیه حاج‌اسماعیلی؛ ویراستار محمدصادق دهقان؛ [به سفارش] مرکز تحقیقات زن و خانواده معاونت پژوهشی. قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۳.
كد خبر:42353
منبع خبر:روزیاتو
تاريخ خبر:1397/06/30