تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

زنان و خانواده در برنامه های توسعه ای کشور


برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
الف)هدف کلی/
۱۸-۳- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.
ج – تصویر کلان برنامه/
۱- جمعیت
خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور/ اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده
*بخش دوم خط مشی‎های اساسی /۱۲- توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.
*ج – تصویر کلان برنامه/جمعیت
۱-۱- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان

برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
بخش دوم خط مشی‎های اساسی /۱۳- مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی ‌زن.
تبصره ۱۲ – از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال برای پرداخت مستقیم کمک ‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست و…
‌*بخش دوم – خط مشی‎های اساسی/۵ -تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی بوسیله تأمین منابع از محل بودجه
عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و‌کودکان بی‌سرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.
*تبصره ۶۵ – دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن درجامعه اسلامی اقدام نماید.
*بخش دوم خط مشی‎های اساسی/۱/
۱۲- توجه ویژه در برنامه ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.
*جمعیت/۱-۵/
الف – تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیت‎های کنترل باروری.

برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
ماده ۷۱ – شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:
ن – پیشنهاد برنامه‎های توسعه مشارکت زنان و جوانان به‎ویژه بسیجیان در فعالیت‎های اقتصادی
ماده ۳۰ /
۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‎های خصوصی، تعـاونی و عمـومی) واحـدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچـارچوب ضـوابط و اسـتانداردهای مـصوب در شـهرهای آوچـک و متوسط و کلیه روستاهای آشور برای گروه‎های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
*ماده ۶۹/
ج) تــأمین بیمــه خــاص (در قالــب فعالیت‎هــای حمــایتی)، بــرای حمایــت از زنــان سرپرســت خــانوار و افــراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست
*ماده ۷۹-
ی) تهیـه و تـدوین طـرح جـامع توانمنـدسـازی زنـان خـود سرپرسـت خـانوار بـا همکـاری سـایر سـازمان‎ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‎های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحـت پوشـش دستگاه‎های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‎سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‎های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
.ج – با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‎های مسؤول در قوه قضائیه، طرح‎های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان راتهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند

برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
ماده ۱۱۱/
د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‎های غیردولتـی، نهادهـای مـدنی و تـشکل‎های زنـان بـه مجلس شورای اسلامی.
*ماده ۳۰ /
۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‎های خصوصی، تعـاونی و عمـومی) واحـدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچـارچوب ضـوابط و اسـتانداردهای مـصوب در شـهرهای آوچـک و متوسط و کلیه روستاهای آشور برای گروه‎های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
*ماده ۳/
د – تشکیل صندوق‌های بیمه‎ای مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان
*ماده 96/
ج) تــأمین بیمــه خــاص (در قالــب فعالیت‎هــای حمــایتی)، بــرای حمایــت از زنــان سرپرســت خــانوار و افــراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست
*ماده ۷۹-
ی) تهیـه و تـدوین طـرح جـامع توانمنـدسـازی زنـان خـود سرپرسـت خـانوار بـا همکـاری سـایر سـازمان‎ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‎های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحـت پوشـش دستگاه‎های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
*ماده ۵۴/الف/۱-
دوره‎های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مـورد تـصدی کارآنـان، بـه منظـور افـزایش سـطح کارایی و ارتقای مهارت‎های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزش‎های کوتاه‌مدت.
*ماده ۱۱۰/
ج) گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتمـاعی، بیمـه بیکـاری،ایجـاد، توسـعه و تقویـت سـازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابـری فرصـت‌ها بـرای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‎های شغلی مناسب).
*ماده ۲۱۰/
الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فـارغ‌التحـصیلان و سـایر افـراد جویـای کار، در راسـتای برقـراری تعـاملات اجتماعی لازم جهت شکل‎گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
*ماده ۸۹/
هـــ) تــدوین و تــصویب طــرح جــامع توانمندســازی و حمایــت از حقــوق زنــان ، در ابعــاد حقــوقی، اجتمــاعی،اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط
*ماده ۱۰۰/
د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
*ماده ۱۱۱/
ج) انجام اقدام‎های لازم، از جمله تهیه برنامه‎های پیشگیرانه و تمهیدات قـانونی و حقـوقی بـه منظـور رفـع خشونت علیه زنان.
*ماده ۲۶/
سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
*ماده ۱۰۳/
تبصره ۱:
سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
*ماده ۲۳۰/
دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.
*ماده ۲۳۰/
دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.
*ماده ۲۲۷/
دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‎ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
*ماده ۱۹۶-
دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
ط- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف وحجاب و تحکیم بنیاد خانواده
*امور اقتصادى:
/ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
۳۵-۷- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار
*ماده ۲۳۰/
دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.
*ماده ۳۹/
- به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:
ج – تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه